مجموعه{{-1و۲}}دارای چند عضو هست؟و چرا؟

+1 امتیاز
سوال شده در ریاضی توسط Shahbazi

1 پاسخ

0 امتیاز
{{2و1-}}یک عضو  داردجون {2،1-}یک عضو حساب می شوند

ولی اگر گفته بود {2و1-}چند عضودارد می گفتم دو عضو

پس {{2و1-}}با مجموعه {2و1-} برابر نیست
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...