آشنایی با اثبات در هندسه

+1 امتیاز
توضیح حل مسئله در هندسه و فرض و حکم و استدلال در ریاضی نهم
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
داده ها ی و اطلاعات مسئله  و حقایق و اصولی که از قبل برای ما معلوم بوده فرض گفته می شود.

خواسته مسئله را حکم می گویند

در حل مسئله هم باید 1- با مفاهیم ریاضی مثل خط و نیمساز و میانه آشنا باشید 2- اگر مسئله شکل ندارد شکل بکشید 3-فرض و حکم را مشخص کنید4-با استفاده ازیکی از حالت های مثلث های همنهشت مسئله را حل کنید
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...