سینوس ۳۰ درجه چند است؟

+1 امتیاز
سینوس ۳۰ درجه چند است؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

نیم به جدول  زیر توجه  فرمایید:

https://persianhesab.ir/wp-content/uploads/2019/04/9-2.jpg

 

 

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...