نحوه برگزاری امتحان پایان پودمان

0 امتیاز
آیا برای هر پودمان الزاما باید امتحان تئوری و عملی برگزار شود ؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
خیر - کاملا دست هنرآموز باز می باشد .
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
...