درس پیاده سازی سیتم های اطلاعاتی و طراحی وب

0 امتیاز
ایا برای درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب میتوان از برنامه زمپ هم استفاده کرد ؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
هیچ تفاوتی بین برنامه زمپ و ومپ نمی باشد . عملکر هر دو برنامه مانند هم است . فقط نصب زمپ برای هنرجویان کمی ساده تر است.
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
...