معانی کلمات در فارسی

+1 امتیاز
معنی کلمه طنین
سوال شده در ادبیات فارسی توسط K

1 پاسخ

0 امتیاز
طنین در اصطلاح به معنای پژواک صدا، انعکاس صوت می باشد. اما صدایی که دارای تاثیر خوش باشد. در کتاب فارسی نهم به معنای آواز و صدا آمده است.
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره اول
...