مسئله علوم درباره نیروی سطح پایه نهم

+1 امتیاز
اگر وزن جسم۲۰ کیلو باشد آنگاه نیروی تکیه گاه وارد بر ان چند است؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سوال غلطه

جرم 20 کیلوگرمه

وزن در زمین 10 برابره جرمه و میشه 200 نیوتون

نیروی تکیه گاه با وزن برابره پس نیروی تکیه گاه 200 نیوتون میشه
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...