زیست دوازدهم

0 امتیاز
بر اساس مدل مولکولی واتسون کریک تعداد بازهای آلی پورینی و پریمدینی در هر رشته برابر است؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
در هر مولکول DNA برابر است نه در هر رشته
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...