واکنش پذیری حلقه بنزنی

0 امتیاز
سلام

آیا حلقه بنزنی در ترکیب های آروماتیک با وجود پیوند های دوگانه واکنش پذیر است؟
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

حلقه بنزن به علت داشتن  ۳پیوند دوگانه وداشتن پدیده رزونانس(چرخش پیوند در حلقه)پایداری ویژه ای از نظر ساختار بدست می آورند که مانند الکن ها تمایل به شرکت در واکنش ندارند
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...