سوال دنباله حسابی

0 امتیاز
مجموع شش جمله اول دنباله جسابی برابر ۶۰ می باشد و مجموع سع جمله اول ان یک سوم مجموع سه جمله بعدس میباشد قدر نسبت کدام است؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
6a+15d=60

3a+3d=1\3(3a+12d)

دستگاه دو معادله دو مجهولی را حل بفرمایید

منفی بیست یازدهم
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...