بدست اوردن درجه یونش مواد اسیدی و بازی

0 امتیاز
درجه یونش و درصد یونش مواد ایزدی و باز
سوال شده در شیمی توسط مینا

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام

سوال مطرح شده ناقص است
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...